SMIK - logo SMIK - úvodní stránka Pravidla SMIKu Historie SMIKu Vysledky vsech SMIKu Nejcastejsi ucastnici SMIK 2000  

Pravidla SMIKu

§ 1

 1. Pravidla SMIKu (orientačního běhu S MIgrujícími Kontrolami) jsou závazná pro každý závod ve SMIKu a to včetně závodů mistrovských.

§ 2

 1. Cílem závodu je získat co nejvíce bodů za průběh kontrolami v časovém limitu.
 2. O výsledném pořadí rozhoduje dosažený počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje dosažený čas, resp. pořadí doběhu do cíle.
 3. Shodné pořadí mohou dva závodníci získat jen rozhodnutím cílového rozhodčího. Ten jim shodné pořadí přidělí pouze tehdy, pokud doběhnou do cíle společně a zároveň se zjevně snaží spolu soupeřit.

§ 3

 1. Časový limit pro závody ve SMIKu na klasické trati je 60 minut od startu 00.
 2. Časový limit pro závody ve SMIKu na zkrácené trati je 45 minut.
 3. Časový limit pro závody ve SMIKu na krátké trati je 30 minut.
 4. Překročí-li závodník časový limit, je potrestán ztrátou určitého počtu dosažených bodů. A to:
  • Při překročení limitu do 1 minuty odečítá se 1 bod
  • od 1 do 2 minut odečítají se 1 + 2 body
  • od 2 do 3 minut odečítají se 1 + 2 + 3 body
  • od 3 do 4 minut odečítají se 1 + 2 + 3 + 4 body
  • od 4 do 5 minut odečítá se 1 + 2 + 3 + 4 + 5 bodů atd. podle stejného pravidla.
 5. Časový interval je vždy zleva uzavřený (s výjimkou "překročení" limitu o 0.00 minut - tj. při závodě na klasické trati můžete doběhnout přesně v 60.00, aniž by se vám odečetl bod) a zprava otevřený (bez výjimky). Tj. doběhnete-li např. přesně v 61.00 odečítají se vám již 1 + 2 body.
 6. Je-li dosažený počet bodů záporný, uvede se ve výsledcích nula.

§ 4

 1. SMIK se běhá na mapách pro orientační běh.
 2. Mapu dostává závodník 5 minut před startem 00.
 3. Kontroly jsou na mapě zobrazeny kroužky a označeny kódy kontrol. Kontrola je navíc identifikována i rozlišovacím písmenem (A, B, C, D), které upřesňuje pozici kontroly a čas, kdy se kontrola na tomto stanovišti nachází.
 4. Pokud není uvedeno jinak, jsou kontroly v mapě zobrazeny různě podle počtu bodů za oražení kontroly, a to jedním z následujících způsobů:
  1. Kontroly jsou odlišeny barvou, a to následovně - červená 1 bod, modrá 2 body, zelená 3 body.
  2. Všechny kontroly jsou vytištěny fialovou barvou pro zátisk tratí a jsou odlišeny takto:
   • 1 bod - plná fialová, tenký kroužek, normální písmo
   • 2 body - 60% fialová (růžová), tučné písmo
   • 3 body - plná fialová, tlustší kroužek, kurzíva

§ 5

 1. Kontrola SMIKu je vybavena kleštěmi (v případě použití elektronického systému ražení SI jednotkou a kleštěmi) pro označení průchodu a číslem pro její identifikaci.
 2. Závodník obdrží v den závodu po odprezentování jízdní řád kontrol s popisy. Kontrola je navíc v popisech, stejně jako na mapě identifikována i rozlišovacím písmenem (A, B, C, D), které upřesňuje pozici kontroly (místně i časově). Toto písmeno však na kontrolách v lese vyznačeno není.
 3. Kontrola se v lese nachází na určených místech vždy po určitý časový úsek vymezený jízdním řádem. V tomto čase si může závodník označit průchod kontrolou.
 4. Za každý správně označený průchod kontrolu obdrží závodník 1-3 body v závislosti na bodovém ohodnocení kontroly (viz §4 odst.4), bodové ohodnocení je navíc uvedeno i v popisech kontrol.
 5. V případě použití klasického ražení je každé políčko legitimace vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly. Z toho vyplývá, že body se získávají za daný kód kontroly pouze jednou a nehraje tedy roli, zda byla oražena v pozici A, B, C...
 6. Kontrola se smí razit jen a pouze v čase uvedeném v jízdním řádě. Jakékoliv oražení kontroly při přenášení či mimo čas uvedený v jízdním řádu je důvodem k diskvalifikaci.

§ 6

 1. Start je hromadný v čase 00.
 2. Závodník na startu obdrží mapu 5 minut před časem 00 (viz §4 odst.2).
 3. Pořadatel umožní závodníkovi připevnit si jízdní řád na mapu. Buď mu k tomu poskytne technické vybavení (svorkovačka či lepidlo), nebo umístí mapy do mapníku, do něhož si závodník může vložit i jízdní řád.

§ 7

 1. Kategorie jsou ve SMIKu pouze dvě hlavní - ženská a mužská. Pořadatel může podle svých možností a podle přihlášených závodníků kategorie ještě navíc rozdělit podle věku.

§ 8

 1. Při sporech má rozhodující platnost rozhodnutí výkonné rady SMIKu, za kterou můžou jednat:
  • Jaroslav Chum RSMIK1
  • Martin Sajal RSMIK1
  • Jan Šafka RSMIK1

§ 9

 1. Pravidla byla schválena výkonnou radou SMIKu dne 20.6.2001, novelizována dne 10.10.2012, jsou platná od 1.11.2012 podle §1 a nahrazují pravidla 98 Sb.


Pokud se Vám pravidla SMIKu zdají nesrozumitelná, podívejte se na jejich zjednodušený výklad.

  

(c) Martin Sajal
Poslední aktualizace: 10.10.2012